ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Opis procedury wpisu do rejestru

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Opis procedury wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gmin członkowskich Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi ,,Odra- Nysa-Bóbr”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga wpisu do rejestru. Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie na terenie gmin członkowskich Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi ,,Odra- Nysa-Bóbr” tj. w gminie Bobrowice, Bytnica, Maszewo oraz Gubin - jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru.
Wniosek powinien zawierać:
 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych;
Do wniosku dołącza się:
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (lub kopię, a jednocześnie oryginał do wglądu).
Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Efekt załatwienia sprawy

 1. Nadanie numeru rejestrowego i wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru/ o dokonaniu zmiany we wpisie w rejestrze następuje w przypadku spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013 r. poz. 1399) i rozporządzeniach wykonawczych.
 2. Odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru, w drodze decyzji, w przypadku, gdy:
  • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
  • przedsiębiorcę wykreślono z rejestru z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach do niego dołączonych, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

Wniosek można złożyć:

 • listownie - na podany wyżej adres (listem poleconym - w takim przypadku wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy),
 • osobiście.

Termin załatwienia sprawy:

 • 7 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku;
Jeżeli organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie dokona wpisu w terminie 7 dni, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Opłaty

Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 r. poz. 1546 ze. zm.). Opłatę uiszcza się składając wniosek.

Za dokonanie zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 25,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 r. poz. 1546 ze. zm.).
W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową w wysokości 17 zł.
Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Nr 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055 / Urząd Miejski Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Akty prawne dotyczące sprawy:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r. poz.1439 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 398 ze zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi Odra-Nysa-Bóbr
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mateusz Gruszczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-30 09:27:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-30 09:27:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-21 09:48:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1455 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »