ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. sekretariatu, kancelarii, obsługi Zgromadzenia i Zarządu kadr, archiwum, spraw organizacyjnych oraz informacji

Miejsce pracy: Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR” Krosno Odrzańskie, ul. Pionierów 44

Wymiar etatu: Pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Stanowisko ds. sekretariatu, kancelarii, obsługi Zgromadzenia i Zarządu, kadr, archiwum, spraw organizacyjnych oraz informacji

Data udostępnienia: 2021-08-02

Ogłoszono dnia: 2021-08-02

Termin składania dokumentów: 2021-08-16 09:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2021

Zlecający: Zgromadzenie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Wykształcenie średnie, mile widziane wyższe.                                                                                                                      
 5. Staż pracy minimum rok w administracji samorządowej bądź w administracji publicznej.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
    1. bardzo dobra znajomość ustawy o samorządzie gminnym,
    2. znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,
    3. znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
    4. znajomość ustawy o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19
    5. umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość    do stałego podnoszenia kwalifikacji, dyspozycyjność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

A. Nadzór nad ciągłością pracy biura poprzez:
- zachowanie ciągłości umów z usługodawcami,                                                                                                       
- zaopatrzenie   materiałowo – techniczne na cele administracyjne,  gospodarka środkami rzeczowymi, drukami i formularzami, zakup pomocy biurowych,                                                                                                     
- obsługa petentów,
- prowadzenie spraw związanych z zachowaniem porządku i dyscypliny w pracy,      
- obsługa centrali telefonicznej i innych urządzeń biurowych,                                                                                                                     
- przestrzeganie zasad postępowania z COVID-19 .       
B.  Prowadzenie sekretariatu i składnicy akt:
-  prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,                                                                                                                                                           
- przygotowywanie, wydawanie świadectw pracy,                                                                                                    
- prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu odbierania odpadów komunalnych na terenie gmin członkowskich Związku,                                                                                      
- obsługa systemu informatycznego obsługującego system odbioru odpadów komunalnych, 
- wykonywanie prac zleconych i czynności kontrolnych w zakresie spraw kadrowych na polecenie Przewodniczącego Zarządu,
-  prowadzenie innych spraw pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.                                 
C. Prowadzenie spraw Zarządu i  Zgromadzenia Związku :
- przygotowywanie dokumentacji, projektów uchwał,                                                                                             
- pomoc przy organizacji posiedzeń Zarządu,
- obsługa administracyjna Zgromadzenia Związku  ( protokolant  na Zgromadzeniach),
D. Zastępstwo w razie nieobecności na stanowisku ds. obsługi klienta i księgowości.
E. Udział w działaniach edukacyjnych  dla mieszkańców, szkół na terenie gmin członkowskich.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko administracyjno – biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Międzygminnym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra –Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%;

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz  kwalifikacje zawodowe.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia  o zatrudnieniu).
 6. Oświadczenie o niekaralności.
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone (przez kandydata) za zgodność z oryginałem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-08-16 09:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim, ul. Pionierów 44 z dopiskiem Stanowisko ds. sekretariatu, kancelarii, obsługi Zgromadzenia i Zarządu, kadr, archiwum, spraw organizacyjnych oraz informacji do dnia 16.08.2020 r. do godziny 900.  O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Międzygminnego Związku  w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 68 506 52 61 lub 693 855 187
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji.
 1. Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.)
 2. Na podstawie  art.. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE L NR. 119 z 2016 r.) informuję, że:
 • Administratorem uzyskanych od Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” – Leszek Olgrzymek z siedzibą ul. Pionierów 44, 66-600 Krosno Odrzańskie, e-mail: przewodniczacy@odra-nysa-bobr.pl, tel. 68 506 52 61;
 • Dane osobowe i kontaktowe inspektora ochrony danych: Wioletta Biernacka, e-mail: rodo-iod@wp.pl , tel. 68 391 92 26;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art.. 221 § 1 Kodeksu Pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
 • Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
 • Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w zakresie wizerunku, wyrażenie zgody musi być potwierdzone złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem załączonym do dokumentów aplikacyjnych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi Odra-Nysa-Bóbr
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Leszek Olgrzymek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-02 15:13:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Kusza
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-02 15:13:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wojciech Dębiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-06 20:20:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1013 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony