ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Skarbnik-Główny księgowy

Miejsce pracy: Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR” Krosno Odrzańskie, ul. Pionierów 44

Wymiar etatu: Pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Skarbnik

Data udostępnienia: 2020-09-23

Ogłoszono dnia: 2020-09-23

Termin składania dokumentów: 2020-10-01 14:00:00

Nr ogłoszenia: 3/2020

Zlecający: Zarząd Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR”

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończoną szkołę średnia, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
       5.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych.
 2. Biegła umiejętność obsługi komputera, w tym programów finansowo-księgowych.
 3. Znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych.
 4. Znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.
 5. Znajomość systemu  BeSTi@.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

W zakresie księgowości budżetowej:
 • opracowywanie budżetu Związku, jego analiza i bieżąca kontrola finansowa,
 • prowadzenie księgowości Związku zgodnie z uchwałą o rachunkowości oraz innymi przepisami prawa,
 • kontrola formalno-rachunkowa dowodów do wypłaty,
 • sprawdzenie i rozliczanie dowodów księgowych ( kontrola wyciągów bankowych, dekretowanie dowodów księgowych),
 • sporządzanie uchwał dotyczących budżetu,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
W zakresie sprawozdawczości:
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków wg określonych przepisów, rocznych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych ( PIT,VAT)
W zakresie wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych:
 • naliczanie list płac pracowników,
 • naliczanie i przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników,
 • naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i innych świadczeń wynikających  z ubezpieczenia społecznego,
 • obsługa programu Płatnik.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko administracyjno – biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopia dowodu osobistego.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz  kwalifikacje zawodowe.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy ( świadectwa pracy, zaświadczenia    o zatrudnieniu).
 7. Oświadczenie o niekaralności.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-10-01 14:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” w Krośnie Odrzańskim, ul. Pionierów 44  z dopiskiem „Stanowisko Skarbnik  - Główny księgowy‘’ do dnia 01 października 2020 r. do godziny 1400.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Międzygminnego Związku  w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym indywidualnie terminie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: 68 888 66 10 oraz 693 855 187

VII. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji.
 1. Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.)
 2. Na podstawie  art.. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE L NR. 119 z 2016 r.) informuję, że:
 • Administratorem uzyskanych od Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr” – Leszek Olgrzymek z siedzibą ul. Pionierów 44, 66-600 Krosno Odrzańskie, e-mail: przewodniczący@odra-nysa-bobr.pl, tel. 68 888 66 10;
 • Dane osobowe i kontaktowe inspektora ochrony danych: Wioletta Biernacka, e-mail: rodo-iod@wp.pl , tel. 68 391 92 26;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art.. 221 § 1 Kodeksu Pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
 • Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
 • Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w zakresie wizerunku, wyrażenie zgody musi być potwierdzone złożonym przez Panią/Pana oświadczeniem załączonym do dokumentów aplikacyjnych;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu;
 • W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi Odra-Nysa-Bóbr
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Leszek Olgrzymek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-23 10:50:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Admin administrator
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-23 10:52:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Admin administrator
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-12 13:15:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2103 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony