ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gmin członkowskich Bytnica, Bobrowice, Dąbie, Gubin i Maszewo”Drukuj informację Zamówienie publiczne: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gmin członkowskich Bytnica, Bobrowice, Dąbie, Gubin i Maszewo”

Szczegóły informacji

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gmin członkowskich Bytnica, Bobrowice, Dąbie, Gubin i Maszewo”

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: MZGOK Odra-Nysa-Bóbr

Finansowanie: własne

Nr TED: 2020/S 252-636721

Termin składania ofert / wniosków: 2021-02-25 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-02-25 09:30:00

Miejsce złożenia oferty: miniPortalu

Ogłoszono dnia: 2020-12-28 przez Leszek Olgrzymek

Treść:

ZMIANA 2
Działając na podstawie art.38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U.2019 poz.1843 ze zm.) Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krośnie Odrzańskim wprowadza następującą zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmiane ogłoszenia:  
Ogłoszenie:(Ogłoszenie zm 2)
SIWZ:(Zmiana treści SIWZ 2)
 
ZMIANA 1
Działając na podstawie art.38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U.2019 poz.1843 ze zm.) Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krośnie Odrzańskim wprowadza następującą zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 17.02.2021 r., godz. 900.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.02.2021 r. o
godz. 930 w Międzygminnym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr" w sali narad.
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi "ODRA-NYSA-BÓBR"Krajowy numer identyfikacyjny: 926-167-08-62Adres pocztowy: ul. Pionierów 44Miejscowość: Krosno OdrzańskieKod NUTS: PL432 ZielonogórskiKod pocztowy: 66-600Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Leszek OlgrzymekE-mail: przewodniczacy@odra-nysa-bobr.pl Tel.: +48 688886610Adresy internetowe:Główny adres: https://odra-nysa-bobr.plAdres profilu nabywcy: www.bip.odra-nysa-bobr.pl
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.odra-nysa-bobr.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/mzgok
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Międzygminny Związek Gospodarki Odpadmi Komunalnymi
I.5)
Główny przedmiot działalności
Środowisko
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gmin członkowskich Bytnica, Bobrowice, Dąbie, Gubin i Maszewo
Numer referencyjny: MZGOK.271.1.2020.LO
II.1.2)
Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gmin członkowskich Związku tj. Gminy Bytnica, Bobrowice, Dąbie,
2 / 4
Gubin (gm. wiejska) i Maszewo. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z prowadzonych przez Gminy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów tj. z Bytnicy, Dychowa w Gminie Bobrowice, Pławia w Gminie Dąbie, Polanowic w Gminie Gubin i Maszewa. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Cmentarzy Parafialnych w Dobrosułowiu, Budachowie i Bytnicy w Gminie Bytnica, Cmentarzy Komunalnych w Bobrowicach, Janiszowicach i Bronkowie w Gminie Bobrowice z Cmentarza Komunalnego w Pławiu w Gminie Dąbie z Cmentarzy Komunalnych w Starosiedlu, Stargardzie Gubińskim, Strzegowie w Gminie Gubin, Cmentarza Komunalnego w Maszewie w Gminie Maszewo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90512000 Usługi transportu odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Tern gmin wiejskich: Bytnica, Bobrowice, Dąbie, Gubin i Maszewo
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gmin członkowskich Związku tj. Gminy Bytnica, Bobrowice, Dąbie, Gubin (gm. wiejska) i Maszewo. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z prowadzonych przez Gminy Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów tj. z Bytnicy, Dychowa w Gminie Bobrowice, Pławia w Gminie Dąbie, Polanowic w Gminie Gubin i Maszewa. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Cmentarzy Parafialnych w Dobrosułowiu, Budachowie i Bytnicy w Gminie Bytnica, Cmentarzy Komunalnych w Bobrowicach, Janiszowicach i Bronkowie w Gminie Bobrowice z Cmentarza Komunalnego w Pławiu w Gminie Dąbie z Cmentarzy Komunalnych w Starosiedlu, Stargardzie Gubińskim, Strzegowie w Gminie Gubin, Cmentarza Komunalnego w Maszewie w Gminie Maszewo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2021
Koniec: 31/03/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
3 / 4
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże i udokumentuje, że posiada:
a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) - wpis do rejestru winien obejmować, co najmniej odpady określone w opisie przedmiotu zamówienia.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonaniu usługi z zakresu odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000,00 zł brutto.
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
4 / 4
Otwarcie ofert nastąpi w Międzygminnym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr" w sali narad.
Otwarcie ofert następuje na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Cały proces odszyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Leszek Olgrzymek– e- mail:przewodniczacy@odra-nysa-bobr.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 700 – 1500, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby OdwoławczejAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: Polska
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi Odra-Nysa-Bóbr
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Leszek Olgrzymek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-28 13:01:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wojciech Dębiński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-28 13:15:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wojciech Dębiński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-18 09:28:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1644 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony